InnoGames

Innobar forge.png

Innobar thewest.png

Innobar grepolis.png

Innobar tribalwars.png

Innobar tw2.png


Follow us on


Από Elvenar Wiki GR
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
 
(24 ενδιάμεσες εκδόσεις από 3 χρήστες δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
[[Category:Help]]
+
{{Template:MenuBuildings_Overview}}
==Upgrade System==
+
[[Category:Βοήθεια]]
 +
===Σύστημα Αναβάθμισης===
 +
====Σκοπός====
  
In Elvenar you can upgrade almost every building! This means that to get more advanced buildings you won’t need to remove or replace the current ones, instead you will need to upgrade the existing buildings to a higher level, in order to improve them.
+
Στο Elvenar μπορείς να αναβαθμίσεις σχεδόν όλα τα κτίρια! Αυτό σημαίνει ότι για να αποκτήσεις πιο εξελιγμένα κτίρια δεν χρειάζεται να βγάλεις ούτε και να αντικαταστήσεις τα ήδη υπάρχοντα, αλλά αντί γι' αυτό, να αναβαθμίσεις τα ήδη υπάρχοντα κτίρια σε υψηλότερο επίπεδο προκειμένου να τα βελτιώσεις.
  
With each upgrade you will get a visual change of the building and also a new or improved functionality in it. To see If an upgrade is available just hover your mouse pointer over the building and a tooltip will be shown.  
+
Με κάθε επίπεδο αναβάθμισης αλλάζει η όψη του κτιρίου και παράλληλα βελτιώνεται η λειτουργικότητα και η απόδοσή του. Για να δεις εάν είναι διαθέσιμη μια αναβάθμιση, απλά πέρνα το ποντίκι πάνω στο κτίριο και θα δεις ότι εμφανίζεται ένα παράθυρο στο οποίο φαίνεται αν υπάρχει διαθέσιμη αναβάθμιση.
  
 +
[[File:supply-tooltip.png|center]]
  
[[File:supply-tooltip.png|center]]
 
  
 +
Μερικές αναβαθμίσεις θα αυξήσουν τις διαστάσεις του κτιρίου. Για αυτές τις αναβαθμίσεις απαιτείται να ξεκλειδώσεις μια τεχνολογία στο Μενού Έρευνας πρώτα.
  
Some upgrades will increase the building's size. For those upgrades, you need to unlock a technology in the Research Menu first.
 
  
 
{|align="center" cellpadding="1" width="100%"
 
{|align="center" cellpadding="1" width="100%"
  |style="background-color:#af895f;|'''Hint:'''Throughout the Wiki, you will be able to see the required building size per level for each type of building, on its building information table.
+
  |style="background-color:#af895f;|'''Συμβουλή:''' Μέσα στο Wiki, μπορείς να δεις τις διαστάσεις που απαιτούνται για κάθε κτίριο και για κάθε επίπεδο αυτού, στον πίνακα πληροφοριών του κτιρίου.
 
|}
 
|}
 +
  
 
[[File:Research_to_upgrade.png|px:500|center]]
 
[[File:Research_to_upgrade.png|px:500|center]]
  
  
If you have researched the technology but you don't have enough space to place the new upgraded building, it's size will appear in red and a "Move and Upgrade" button will show. In this case, you may want to rearrange your city or get a new [[Expansions|Expansion]].
+
Αν έχεις ερευνήσει την Τεχνολογία αλλά δεν έχεις αρκετό χώρο για να τοποθετήσεις το νέο αναβαθμισμένο κτίριο, οι διαστάσεις του θα εμφανιστούν με κόκκινο  και θα εμφανιστεί ένα κουμπί το οποίο θα λέει "Μετακίνησε και Αναβάθμισε". Σε αυτή την περίπτωση ίσως να θέλεις να επανασχεδιάσεις την πόλη σου ή να τοποθετήσεις μια νέα [[Επεκτάσεις|Επέκταση]].
 +
 
  
 
[[File:Move_and_upgrade.png|px:500|center]]
 
[[File:Move_and_upgrade.png|px:500|center]]
  
  
You can, at any time, use Diamonds to finish the Upgrade faster! For that, you need to click on the building while is upgrading and select the "Finish" button. The amount of Diamonds you will spend is directly related to the remaining time of the construction.
+
Μπορείς οποιαδήποτε στιγμή το αποφασίσεις να χρησιμοποιήσεις Διαμάντια για να τερματίσεις την Αναβάθμιση νωρίτερα! Για να το κάνεις αυτό, πρέπει να πατήσεις στο κτίριο που αναβαθμίζεται και να επιλέξεις το κουμπί "Ολοκλήρωσε". Το ποσό Διαμαντιών που θα χρειαστείς εξαρτάται άμεσα από τον υπολειπόμενο χρόνο κατασκευής.
  
You can also cancel your Upgrade by clicking the "Cancel Upgrade" button.By doing so, you will receive back what you have spent.  
+
Μπορείς επίσης να ακυρώσεις την Αναβάθμιση κάποιου κτιρίου πατώντας το κουμπί "Ακύρωση Αναβάθμισης". Με αυτόν τον τρόπο θα λάβεις πίσω τους πόρους που απαιτούνταν για την αναβάθμιση.
  
 
[[File:Finish_Upgrade.png|px:500|center]]
 
[[File:Finish_Upgrade.png|px:500|center]]
  
  
=== Costs and Requirements===
+
{|align="center" cellpadding="1" width="100%"
 +
|style="background-color:#af895f;|'''Σημείωση:'''Όλα τα κτίρια τελειώνουν την αναβάθμιση τους μόλις συνδεθείτε. Για παράδειγμα: αν ξεκινήσετε την αναβάθμιση μιας κατοικίας, τότε θα ολοκληρωθεί και θα αρχίσει να παράγει νομίσματα, μόλις συνδεθείτε και πάλι στο παιχνίδι.
 +
|}
  
Every upgrade has costs and requirements:
+
=== Κόστος και Απαιτήσεις===
*Costs: Most upgrades require Coins and Supplies, some even Goods.
+
 
*Requirements: Every upgrade requires a [[Builders%27_Hut|builder]] until it is finished. You will also need some [[Culture|Culture]], and most upgrades need available population as well. In addition, when the building increases its size, you may need to relocate it.
+
Κάθε αναβάθμιση έχει το κόστος της και ορισμένες απαιτήσεις.
 +
*Κόστος: Οι περισσότερες αναβαθμίσεις απαιτούν Νομίσματα και Προμήθειες, ενώ κάποιες απαιτούν ακόμα και Αγαθά.
 +
*Απαιτήσεις: Κάθε αναβάθμιση απαιτεί έναν [[Καλύβα των Χτιστών|Χτίστη]] μέχρι να ολοκληρωθεί. Επίσης απαιτείται [[Πολιτισμός|Πολιτισμός]] και οι περισσότερες αναβαθμίσεις απαιτούν να υπάρχει διαθέσιμος [[Κατοικίες|Πληθυσμός]]. Επιπλέον, όταν αυξάνονται οι απαιτήσεις χώρου ενός κτιρίου, ίσως να χρειάζεται να το επανατοποθετήσεις σε νέο σημείο.
  
 
[[File:Upgrade_Goods.png|px:500|center]]
 
[[File:Upgrade_Goods.png|px:500|center]]
  
  
If you have enough Coins and Supplies for an upgrade but you are missing Goods, you can buy them for a certain amount of Diamonds. However you cannot use them to buy missing Coins or Supplies.
+
{|align="center" cellpadding="1" width="100%"
 +
|style="background-color:#af895f;|'''Συμβουλή:'''Αν δεν έχεις αρκετούς πόρους για την αναβάθμιση ενός κτιρίου, μπορείς πάντα να τους αγοράσεις με Διαμάντια!
 +
|}
 +
 
 +
===Μεγέθη Κτιρίων===
 +
Τα κτίρια στο Elvenar έχουν διαφορετικά σχήματα και μεγέθη, και κάθε φορά που αναβαθμίζονται σε νεότερη εξέλιξη, χρειάζονται περισσότερο χώρο στο χάρτη της πόλης σας.
 +
 
 +
[[File:Medidas_area_new.png|center]]
 +
 
 +
Τα κτίρια στο Elvenar μεγαλώνουν προς την εμπρός ή την αριστερή τους πλευρά, όταν πραγματοποιείτε την επέκταση ενός κτιρίου μπορεί να δείτε ακόμη και ένα κόκκινο πεδίο που υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει αρκετός χώρος, ακόμη κι αν έχετε αρκετό χώρο γύρω από το κτίριο που επιχειρείτε να αναβαθμίσετε. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να '''"Μετακινήσετε και να Αναβαθμίσετε"''', ακόμη κι αν υπάρχει μεγαλύτερος χώρος.
 +
 
 +
Ρίξτε μια ματιά στην εικόνα:
 +
 
 +
[[File:Plank_L5.png|center]]
 +
 
 +
Σε αυτό το παράδειγμα. το Εργοστάσιο Ξυλείας στο επίπεδο 5 είναι 2Χ2 και θα γίνει 3Χ3 μετά την αναβάθμιση. Μπορείτε να δείτε επίσης ότι οι πληροφορίες μεγέθους του είναι κόκκινες, σαν να μην έχει αρκετό χώρο γύρω.
 +
 +
[[File:Medidas_new.png|center]]
 +
 +
Ωστόσο, αν ρίξετε μια προσεκτική ματιά στον χώρο του εργοστασίου, θα δείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος για το 3Χ3 που χρειάζεται, όμως, το κτίριο είναι δίπλα στον δρόμο από την μπροστινή του πλευρά. Με δεδομένο ότι τα κτίρια αναβαθμίζονται από πίσω προς τα εμπρός ο χώρος δεν αναγνωρίζεται. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε  την επιλογή '''"Μετακίνηση και Αναβάθμιση"''' για να ξεκινήσετε την αναβάθμιση του κτιρίου ή να το τοποθετήσετε από την αρχή σε σημείο που θα μπορεί να αναβαθμιστεί στο μέλλον.

Τελευταία αναθεώρηση της 07:29, 28 Σεπτεμβρίου 2017

EVT.png TTC.png WT.png RT.png SPT.png NHT.png FT.png TT.png UT.png BT.png
Κάνε κλικ στα εικονίδια για να πλοηγηθείς στις σελίδες.

Σύστημα Αναβάθμισης

Σκοπός

Στο Elvenar μπορείς να αναβαθμίσεις σχεδόν όλα τα κτίρια! Αυτό σημαίνει ότι για να αποκτήσεις πιο εξελιγμένα κτίρια δεν χρειάζεται να βγάλεις ούτε και να αντικαταστήσεις τα ήδη υπάρχοντα, αλλά αντί γι' αυτό, να αναβαθμίσεις τα ήδη υπάρχοντα κτίρια σε υψηλότερο επίπεδο προκειμένου να τα βελτιώσεις.

Με κάθε επίπεδο αναβάθμισης αλλάζει η όψη του κτιρίου και παράλληλα βελτιώνεται η λειτουργικότητα και η απόδοσή του. Για να δεις εάν είναι διαθέσιμη μια αναβάθμιση, απλά πέρνα το ποντίκι πάνω στο κτίριο και θα δεις ότι εμφανίζεται ένα παράθυρο στο οποίο φαίνεται αν υπάρχει διαθέσιμη αναβάθμιση.

Supply-tooltip.png


Μερικές αναβαθμίσεις θα αυξήσουν τις διαστάσεις του κτιρίου. Για αυτές τις αναβαθμίσεις απαιτείται να ξεκλειδώσεις μια τεχνολογία στο Μενού Έρευνας πρώτα.


Συμβουλή: Μέσα στο Wiki, μπορείς να δεις τις διαστάσεις που απαιτούνται για κάθε κτίριο και για κάθε επίπεδο αυτού, στον πίνακα πληροφοριών του κτιρίου.


px:500


Αν έχεις ερευνήσει την Τεχνολογία αλλά δεν έχεις αρκετό χώρο για να τοποθετήσεις το νέο αναβαθμισμένο κτίριο, οι διαστάσεις του θα εμφανιστούν με κόκκινο και θα εμφανιστεί ένα κουμπί το οποίο θα λέει "Μετακίνησε και Αναβάθμισε". Σε αυτή την περίπτωση ίσως να θέλεις να επανασχεδιάσεις την πόλη σου ή να τοποθετήσεις μια νέα Επέκταση.


px:500


Μπορείς οποιαδήποτε στιγμή το αποφασίσεις να χρησιμοποιήσεις Διαμάντια για να τερματίσεις την Αναβάθμιση νωρίτερα! Για να το κάνεις αυτό, πρέπει να πατήσεις στο κτίριο που αναβαθμίζεται και να επιλέξεις το κουμπί "Ολοκλήρωσε". Το ποσό Διαμαντιών που θα χρειαστείς εξαρτάται άμεσα από τον υπολειπόμενο χρόνο κατασκευής.

Μπορείς επίσης να ακυρώσεις την Αναβάθμιση κάποιου κτιρίου πατώντας το κουμπί "Ακύρωση Αναβάθμισης". Με αυτόν τον τρόπο θα λάβεις πίσω τους πόρους που απαιτούνταν για την αναβάθμιση.

px:500


Σημείωση:Όλα τα κτίρια τελειώνουν την αναβάθμιση τους μόλις συνδεθείτε. Για παράδειγμα: αν ξεκινήσετε την αναβάθμιση μιας κατοικίας, τότε θα ολοκληρωθεί και θα αρχίσει να παράγει νομίσματα, μόλις συνδεθείτε και πάλι στο παιχνίδι.

Κόστος και Απαιτήσεις

Κάθε αναβάθμιση έχει το κόστος της και ορισμένες απαιτήσεις.

  • Κόστος: Οι περισσότερες αναβαθμίσεις απαιτούν Νομίσματα και Προμήθειες, ενώ κάποιες απαιτούν ακόμα και Αγαθά.
  • Απαιτήσεις: Κάθε αναβάθμιση απαιτεί έναν Χτίστη μέχρι να ολοκληρωθεί. Επίσης απαιτείται Πολιτισμός και οι περισσότερες αναβαθμίσεις απαιτούν να υπάρχει διαθέσιμος Πληθυσμός. Επιπλέον, όταν αυξάνονται οι απαιτήσεις χώρου ενός κτιρίου, ίσως να χρειάζεται να το επανατοποθετήσεις σε νέο σημείο.
px:500


Συμβουλή:Αν δεν έχεις αρκετούς πόρους για την αναβάθμιση ενός κτιρίου, μπορείς πάντα να τους αγοράσεις με Διαμάντια!

Μεγέθη Κτιρίων

Τα κτίρια στο Elvenar έχουν διαφορετικά σχήματα και μεγέθη, και κάθε φορά που αναβαθμίζονται σε νεότερη εξέλιξη, χρειάζονται περισσότερο χώρο στο χάρτη της πόλης σας.

Medidas area new.png

Τα κτίρια στο Elvenar μεγαλώνουν προς την εμπρός ή την αριστερή τους πλευρά, όταν πραγματοποιείτε την επέκταση ενός κτιρίου μπορεί να δείτε ακόμη και ένα κόκκινο πεδίο που υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει αρκετός χώρος, ακόμη κι αν έχετε αρκετό χώρο γύρω από το κτίριο που επιχειρείτε να αναβαθμίσετε. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να "Μετακινήσετε και να Αναβαθμίσετε", ακόμη κι αν υπάρχει μεγαλύτερος χώρος.

Ρίξτε μια ματιά στην εικόνα:

Plank L5.png

Σε αυτό το παράδειγμα. το Εργοστάσιο Ξυλείας στο επίπεδο 5 είναι 2Χ2 και θα γίνει 3Χ3 μετά την αναβάθμιση. Μπορείτε να δείτε επίσης ότι οι πληροφορίες μεγέθους του είναι κόκκινες, σαν να μην έχει αρκετό χώρο γύρω.

Medidas new.png

Ωστόσο, αν ρίξετε μια προσεκτική ματιά στον χώρο του εργοστασίου, θα δείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος για το 3Χ3 που χρειάζεται, όμως, το κτίριο είναι δίπλα στον δρόμο από την μπροστινή του πλευρά. Με δεδομένο ότι τα κτίρια αναβαθμίζονται από πίσω προς τα εμπρός ο χώρος δεν αναγνωρίζεται. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Μετακίνηση και Αναβάθμιση" για να ξεκινήσετε την αναβάθμιση του κτιρίου ή να το τοποθετήσετε από την αρχή σε σημείο που θα μπορεί να αναβαθμιστεί στο μέλλον.